ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และกู้ภัย ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะเสริมความรู้เพื่อสร้างการเตรียมพร้อมในการป้องกัน
อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ด้วยความเพียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการดับเพลิงต่างประเทศ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย ได้มารตฐานสากลรวมไปถึงหลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้
ผู้ฝึกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยไดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน

ฝึกขั้นต้น 1_210714_4
ฝึกขั้นต้น 1_210714_6
ฝึกขั้นต้น 1_210714_7
ฝึกขั้นต้น 1_210714_10
ฝึกขั้นต้น 1_210714_11
ฝึกขั้นต้น 1_210714_12
ฝึกขั้นต้น 1_210714_13
ฝึกขั้นต้น 1_210714_14
ฝึกขั้นต้น 1_210714_15
ฝึกขั้นต้น 1_210714_16
ฝึกขั้นต้น 1_210714_17
ฝึกขั้นต้น 1_210714_18
ฝึกขั้นต้น 1_210714_19
ฝึกขั้นต้น 1_210714_20
ฝึกขั้นต้น 1_210714_21
ฝึกขั้นต้น 1_210714_24
ฝึกขั้นต้น 1_210714_54
previous arrow
next arrow
ฝึกขั้นต้น 1_210714_4
ฝึกขั้นต้น 1_210714_6
ฝึกขั้นต้น 1_210714_7
ฝึกขั้นต้น 1_210714_10
ฝึกขั้นต้น 1_210714_11
ฝึกขั้นต้น 1_210714_12
ฝึกขั้นต้น 1_210714_13
ฝึกขั้นต้น 1_210714_14
ฝึกขั้นต้น 1_210714_15
ฝึกขั้นต้น 1_210714_16
ฝึกขั้นต้น 1_210714_17
ฝึกขั้นต้น 1_210714_18
ฝึกขั้นต้น 1_210714_19
ฝึกขั้นต้น 1_210714_20
ฝึกขั้นต้น 1_210714_21
ฝึกขั้นต้น 1_210714_24
ฝึกขั้นต้น 1_210714_54
previous arrow
next arrow

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น 40% เลขที่ใบอนุญาติ ดพต.048

• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
• การป้องกัันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
• วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
• แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
• วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพล

img-1887-1_orig
img-1889-1_orig
img-1890-1_orig
img-1892-1_orig
img-1893-1_orig
img-1895-1_orig
img-1884-1_orig
img-1886-1_orig
previous arrow
next arrow
img-1887-1_orig
img-1889-1_orig
img-1890-1_orig
img-1892-1_orig
img-1893-1_orig
img-1895-1_orig
img-1884-1_orig
img-1886-1_orig
previous arrow
next arrow

หลักสูตร การฝึกซ้อมดับและอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาติ ดพฝ. 051

• แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
• แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ
• การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

งานฝึกขั้นสูง27664_210714_7
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_10
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_11
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_12
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_13
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_14
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_15
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_16
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_17
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_18
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_20
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_22
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_24
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_25
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_26
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_27
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_28
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_29
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_30
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_31
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_37
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_52
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_55
previous arrow
next arrow
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_7
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_10
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_11
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_12
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_13
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_14
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_15
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_16
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_17
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_18
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_20
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_22
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_24
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_25
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_26
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_27
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_28
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_29
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_30
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_31
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_37
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_52
งานฝึกขั้นสูง27664_210714_55
previous arrow
next arrow

หลักสูตร ผจญเพลิงขั้นสูง

• ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
• เทคนิคการใช้ (SCBA) และผจญเพลิง
• ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
• ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
• การวางแผนช่วยเหลือและสั่งการเป็นทีม
• ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
• ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร