พัดลมระบายควัน Positive Pressure Ventilator

พัดลมระบายควัน (leader) MT236